C.H. Robinson breidt intermodale dienstverlening uit (2024)

AMSTERDAM - Logistiek dienstverlener C.H. Robinson biedt diensten voor intermodaal transport aan. Dankzij de combinatie van verschillende transportmodaliteiten kunnen bedrijven hun carbon footprint als gevolg van het transport van goederen verminderen en worden supply chains duurzamer. Intermodaal transport biedt vervoerders, die grote hoeveelheden goederen over lange afstand vervoeren, niet alleen meer flexibiliteit, maar ook mogelijkheden om de efficiency van hun logistieke processen te verbeteren en kostenbesparingen te realiseren. Met zo’n 15 liter brandstofkan een ton goederen ruim 700 kilometer over het spoor getransporteerd worden. Als eerste stap in de ontwikkeling van intermodale diensten start C.H. Robinson met intermodaal treintransport tussen de Benelux en Spanje.

Als de vraag in de markt verandert moeten ook de supply chains worden aangepast. “Met een toenemende vraag en een afnemende capaciteit als gevolg van de corona-pandemie, stijgen de transporttarieven”, zegt Olivier Gonon, directeur Capacity Management bij C.H. Robinson Europe. “Wij werken continue aan de verbetering van de dienstverlening voor onze klanten. Wij proberen hen op alle mogelijke manieren te ondersteunen, zodat ze hun logistieke processen zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren. Omdat de omstandigheden nu moeilijker te voorspellen zijn, is het belangrijk dat we zo goed mogelijk inspelen op hun behoefte en dat we hen een wereldwijd pakket van diensten kunnen aanbieden. Op basis van die uitgangspunten en in combinatie met ons streven naar de ontwikkeling van duurzamere supply chains - wij hebben ons gecommitteerd aan de reductie van onze wereldwijde koolstofuitstoot met 40 procent tot 2025 - hebben we besloten om te investeren in de uitbreiding van onze intermodale dienstverlening.”

C.H. Robinson breidt intermodale dienstverlening uit (1)

Intermodaal railtransport: efficiënt en duurzaam

“Intermodaal railtransport heeft zijn voordelen voor de supply chains van onze klanten al ruimschoots bewezen”, zegt Gonon. “Het optimaliseert en verbetert de efficiency dankzij een aantal belangrijke voordelen. We streven met uitgebreidere mogelijkheden voor intermodaal transport naar meer flexibiliteit en een breder aanbod van diensten. We kunnen daardoor beter inspelen op de behoefte van onze klanten. Wij willen onze klanten alle diensten aanbieden die ze nodig hebben voor hun supply chains.”

  • Duurzame supply chains: vervoer per spoor is een milieuvriendelijke manier om goederen over land te transporteren. Railtransport verbruikt drie tot vier keer minder brandstof dan andere manieren van vervoer. Daardoor kan het vervoeren van goederen per spoor de uitstoot van broeikasgassen gemiddeld met wel 75 procent verminderen.Door het optimaliseren van de efficiency en dankzij intermodaal railtransport kunnen klanten hun supply chains duurzamer maken.
  • Schaalbare en betrouwbare capaciteit: dankzij intermodale raildiensten krijgen onze klanten meer opties voor het inzetten van transportmiddelen en krijgen ze toegang tot additionele capaciteit. Die kan heel waardevol blijken als de capaciteit in het wegtransport krap wordt als gevolg van plotselinge veranderingen in de vraag of door seizoensgebonden pieken. Intermodale raildiensten vergroten de betrouwbaarheid van het transport, omdat het treinverkeer met standaard dienstregelingen werkt, die vertragingen en verstoringen van de supply chain voorkomen.
  • Kostenefficiency: onze klanten kunnen profiteren van lagere en concurrerende tarieven en bovendien van lagere kosten voor de handling. Zo besparen ze tijd en geld. Omdat intermodaal transport energie-efficiënter is, betekent dat ook dat onze klanten meer goederen met minder kosten kunnen vervoeren.
  • Optimaliseren van de inzet van chauffeurs: intermodaal railtransport draagt ook bij aan de kostenefficiency van transportbedrijven, omdat ze gedeeltelijk verlost worden van problemen, waarmee ze de laatste jaren geconfronteerd werden, zoals het tekort aan chauffeurs, de stijgende kosten als gevolg van strengere veiligheidsrichtlijnen en congestie in de havengebieden.
  • Innovatieve technologie: omdat het vrij gemakkelijk is om te bepalen wanneer een intermodale lading real time arriveert, krijgen klanten beter inzicht in de status van hun transport. Ze kunnen daarnaast de GPS-tracking voor het monitoren van assets en lading optimaliseren en op basis van de informatie gefundeerde beslissingen nemen voor de optimalisatie van de goederenstromen.

C.H. Robinson breidt intermodale dienstverlening uit (2)

Technologie voor intermodale dienstverlening

Een belangrijk voordeel van de intermodale dienstverlening is de mogelijkheid om real-time inzicht te krijgen in vertrek- en levertijden. Om die informatie te krijgen vanaf het moment dat de lading afgeleverd is bij het railbedrijf is niet zo moeilijk. De uitdaging is de data te combineren van alle chauffeurs die ingezet worden om de lading te vervoeren. Daarom is het gebruik van een wereldwijd transport management systeem - zoals Navisphere© - van belang voor een soepele tracking. “De in het Navisphere-platform ingebouwde tools voor tracking en tracing, GPS-connectivity, statusrapporten van chauffeurs en dergelijke bieden end-to-end zichtbaarheid. Klanten kunnen zo real time informatie ontvangen over elk stadium van het transportproces, waardoor ze betere beslissingen kunnen nemen”, verduidelijkt Gonon.

C.H. Robinson breidt intermodale dienstverlening uit (3)Huckepack Trailers

“Om onze intermodale dienstverlening uit te kunnen breiden, gebruiken we trailers van TIP, een van de grootste trailer providers in Europa. De trailers van TIP zijn uitgerust met ‘TIP Insights’, een technologie die ons helpt onze klanten nog betere real time updates te geven”, licht Gonon toe. “De technologie wordt met Navisphere geïntegreerd, waardoor we klanten kunnen informeren over de verwachte aankomsttijd van hun lading. Ze kunnen ook zien hoe de conditie van de trailers is en of er in de toekomst aanpassingen noodzakelijk zijn om de prestaties verder te verbeteren. Verkeersinformatie en voertuigdata waarschuwen voor overbelasting. Het gebruik van de huckepack trailers van TIP, die speciaal ontwikkeld zijn voor multifunctioneel gebruik en die voldoen aan de laatste veiligheidseisen voor toepassing in het railverkeer (inclusief TüV Code-XL, antidiefstalzeildoek, verzwaarde ladingvloeren, gereedschapskist, brandblusser, TIP telematica en nog veel meer) bieden ons een schaalbare oplossing met meer flexibiliteit en lagere kosten.

Door de specialistische expertise van TIP te combineren met de datagedreven technologie die door en voor supply chain deskundigen gebouwd is, werken we aan duurzamere, efficiënte supply chains voor onze klanten."

C.H. Robinson breidt intermodale dienstverlening uit (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated:

Views: 6819

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.